Kişisel Verilerin Korunması ( KVKK )

Set Grup Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu


1) Başvuru Yöntemi ve Esasları

1.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan haklara ilişkin talep ve başvurular, ilgili kanunun 13. Maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca (5. Madde)yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla şirketimize iletebilir.

Elden getirilecek ve noter kanalıyla başvurular için adres: Mebusevleri Mah. Ergin Sk. No:22 Çankaya / ANKARA


KEP adresi: setgrup@hs01.kep.tr

Sistemimizde bulunan elektronik posta adresi ile başvurularda adres: ……

Sistemimizde bulunmayan elektronik posta adresi ile başvurularda adres:………


1.2. Başvuruda; Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

1.3. Başvuru şekline göre zarfın, tebligat zarfının üzerine veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na İlişkin Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

1.4. Başkası adına yapılan taleplerde talep sahibinin kimlik ve adres bilgilerinin ve talep sahibini temsil etmeye yetkili olduğunu gösteren yasal belgelerin eklenmesi zorunludur.

1.5. Şirketimize iletilmiş olan başvurular Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 6. madde uyarınca,talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılarak başvurucunun kendisine ulaşılmasını tercih ettiği kanalla ulaştırılacaktır.Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 7. maddede belirtilen ücret alınabilir. Başvurunun, şirketimizin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.


2) Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Kimliğinizi doğrulayabilmemiz ve sizinle iletişime geçebilmemiz için lütfen aşağıdaki boş alanları doldurunuz.


Ad- Soyad
T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları İçin Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası
Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi

Cep Telefonu
Telefon Numarası
Faks Numarası
E-posta Adresi

3) Şirketimiz İle İlişkiniz

Lütfen size uygun olanı işaretleyiniz.

Müşteri
Çalışan
İş Ortağı
Ziyaretçi
Diğer (lütfen belirtiniz)

4) Talep Konusu
Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi açık bir şekilde aşağıdaki boş alana yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de işbu formla birlikte tarafımıza gönderilmelidir.

5) Yanıtın Bildirilme Yöntemi
Lütfen yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.
Yanıtın 2. maddede belirttiğim tebligata esas adresime bildirilmesini istiyorum.
Yanıtın 2. maddede belirttiğim e-posta adresime bildirilmesini istiyorum.
Yanıtı elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi ibrazı gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, varsa, tarafımızca işlenen kişisel verilerinizin tespit edilerek ilgili başvurunuza cevap verilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla Şirketimiz kimlik ve yetki tespiti için ek evrak isteme hakkını (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi sureti v.b) saklı tutar. Tarafınızca verilen yukarıdaki bilgilerin güncel veya doğru olmaması veya yetkisiz başvuru durumunda Şirketimizin sorumluluğu doğmayacaktır.


Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Ad- Soyad:

Başvuru Tarihi :

İmza: